Prijímacie talentové skúšky do ZUŠ sa budú konať v dňoch 07.09.2020 a 08.09.2020 od 14:00 do 17:00. Podmienkou prijatia je trvalý pobyt uchádzačov v Dunajskej Lužnej.

 

 

Od 22.06.2020 je vyučovanie na ZUŠ obnovené.
Vyučovať sa bude od 13:00 – 17:00. Žiaci si dohovoria u svojich triednych učiteľov rozvrh hodín.
Hudobná náuka sa vyučovať nebude.
Každý žiak sa preukáže vyhlásením svojho rodiča/zákonného zástupcu, ktorý potvrdí jeho bezinfekčnosť. Vyhlásenie je k stiahnutiu. Vysvedčenia budú odovzdávané 29.06. a 30.06.2020 podľa pokynov triednych učiteľov.

 

 

Prijímacie talentové skúšky

V zmysle rozhodnutia ministra školstva o prijímacom konaní žiakov základných umeleckých škôl v čase mimoriadnej situácie sa na štúdium v HUDOBNOM, VÝTVARNOM, TANEČNOM a LITERÁRNO-DRAMATICKOM ODBORE podávajú prihlášky elektronicky
na admin@zusdl.edu.sk prípadne poštou do 30. júna 2020.
Záujemcovia o prijatie do ZUŠ musia mať trvalý pobyt v obci Dunajská Lužná.

Elektronická prihláška na štúdium je k stiahnutiu.

Termín prijímacích skúšok zverejníme dodatočne.

 

 

Prerušenie vyučovania

Vyučovanie na ZUŠ bude od 30.3.2020 prerušené až do odvolania. Dôvodom sú opatrenia týkajúce sa zabránenia šírenia nového koronavírusu.
Po rokovaní vlády o tom informoval minister školstva, vedy, výskumu a športu. Učitelia budú svojich žiakov kontaktovať ohľadom domácich prác, úloh a cvičenia priebežne elektronicky/telefonicky.

 

Prerušenie vyučovania

Na základe opatrení krízového štábu obce Dunajská Lužná je aj naďalej uzatvorená ZUŠ v Dunajskej Lužnej aj nasledujúce dva týždne (16.3.-27.3.2020). Učitelia budú svojich žiakov kontaktovať ohľadom domácich prác, úloh a cvičenia priebežne elektronicky/telefonicky.

 


adventny koncert

plagat_1119


Riaditeľstvo ZUŠ v Dunajskej Lužnej Vás pozýva na plenárnu schôdzu Rodičovského združenia pri ZUŠ v Dunajskej Lužnej, dňa 9.10.2019 o 18.00 h v priestoroch ZUŠ, v pavilóne A ZŠ. Účasť rodičov nutná, nakoľko súčasťou programu bude voľba zástupcov rodičov do rady školy.


Riaditeľstvo ZUŠ v Dunajskej Lužnej Vás pozýva na plenárnu schôdzu Rodičovského združenia pri ZUŠ v Dunajskej Lužnej, dňa 7.10.2019 o 17.00 h v priestoroch ZUŠ, v pavilóne A ZŠ. Účasť rodičov nutná, nakoľko súčasťou programu bude voľba zástupcov rodičov do rady školy.

OZNAM
PRE ŽIAKOV ZUŠ

Zápis žiakov do rozvrhu k vyučujúcim
Základnej umeleckej školy v Dunajskej Lužnej
na školský rok 2019/2020 sa uskutoční
v prvom vyučovacom týždni od 02. do 06.09.2019
podľa nasledovného harmonogramu:

HUDOBNÝ ODBOR

v priestoroch ZŠ blok A
02. až 06. septembra 2019 od 13.30 do 17.00

VÝTVARNÝ A TANEČNÝ ODBOR

v Miestnom kultúrnom stredisku v Dunajskej Lužnej
02. až 05. septembra 2019 od 14.00 do 17.00

LITERÁRNO-
DRAMATICKÝ ODBOR

v Miestnom kultúrnom stredisku v Dunajskej Lužnej
04. septembra 2019, v stredu, od 14.00 do 17.00
Informácie na tel. č.: 0911 675 362
E-mail: admin@zusdl.edu.sk

 

Základná umelecká škola
v Dunajskej Lužnej

uskutoční v dňoch 02. až 12. septembra 2019

ZÁPIS ŽIAKOV NA ŠKOLSKÝ ROK 2019/2020

do prípravného štúdia tanečného odboru na elokovaných
pracoviskách ZUŠ priamo v priestoroch MŠ v Dunajskej Lužnej.
Podmienkou na prijatie žiaka do prípravného štúdia je odovzdanie vyplnenej prihlášky, čestného vyhlásenia o poskytnutí údajov o žiakovi na štatistické spracovanie a súhlas so spracovaním osobných údajov do 12.septembra 2019.
Potrebné tlačivá budú k dispozícii priamo v MŠ.
Školné na školský rok 2019/2020 je stanovené v zmysle VZN
Obce Dunajská Lužná na 9 €/mesačne.
Uhrádza sa úhrnom na polrok príslušného školského roka vopred sumou 45 € prevodom na účet ZUŠ.
Tanečný odbor sa bude vyučovať v priestoroch:
MŠ Brezová 738/27
MŠ Lipnická 394
MŠ Lipnická 417
Informácie: tel.č.: 0911 675 362
e-mail:admin@zusdl.edu.sk

Prijmeme od septembra, šk. rok 2019/20,
na čiastočný úväzok učiteľku tanca
prípravného ročníka, aj študentku.


Informácie na tel. čísle: 0911 675 362
E-mail: admin@zusdl.edu.sk

 

 

 

 

 

beneficny koncert_plagatzaverecny koncert_plagatplagat Absolventský koncert
Prijímacie talentové skúšky na šk. rok 2019/20

do všetkých odborov sa uskutočnia
3. a 4. júna 2019 od 14:00 do 17:00
v budove ZUŠ – A blok ZŠ.

Prihlásiť sa môžu len žiaci s trvalým pobytom
v Dunajskej Lužnej.

Informácie na tel. čísle: 0911 675 362
E-mail: admin@zusdl.edu.sk