OZNAM

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR zo dňa 23.10.2020 rozhodol:

1. Jesenné prázdniny v šk. r. 2020/2021 budú
- 30.10. a 02.11.2020
- 06.11. a 09.11.2020

2. S účinnosťou od 26.10.2020 sa až do odvolania prerušuje školské vyučovanie v základných umeleckých školách.

Od pondelka 26.10.2020 bude vyučovanie v našej ZUŠ prebiehať dištančnou formou.
Podmienky a formu vyučovania si dohodne každý triedny učiteľ so svojimi žiakmi (rodičmi).


 

Oznam

Vážení rodičia a žiaci!

Naša ZUŠ mimoriadne prerušuje vyučovanie skupinových odborov.
Od pondelka 12. októbra 2020 výtvarný odbor a hudobná náuka prechádza na dištančnú formu výučby až do odvolania. Tanečný odbor nabieha na individuálnu formu vyučovania dopĺňanú online výukou. Žiaci literárno-dramatického odboru sa budú učiť individuálnou formou, každý žiak bude mať pridelenú svoju hodinu. Pokyny Vám budú zasielať Vaši triedni učitelia. V hudobnom odbore sa hudobná náuka bude vyučovať dištančnou formou. Výuka hudobných nástrojov ostáva bez zmeny.
Riadime sa nariadením ministra školstva SR zo dňa 11.10.2020.

 

Oznam

Riaditeľstvo ZUŠ V Dunajskej Lužnej Vás pozýva na plenárnu schôdzu
Rodičovského združenia pri ZUŠ v Dunajskej Lužnej dňa 28.09.2020 o 17:00
v priestoroch ZUŠ, v pavilóne A základnej školy.

Pokyny pre žiakov ZUŠ:

Žiak, ktorý vymešká zo zdravotných dôvodov svoje hodiny v ZUŠ, pri nástupe donesie svojmu učiteľovi Vyhlásenie o bezinfekčnosti po chorobe podpísané svojim rodičom.

 

Riaditeľka Základnej umeleckej školy, Školská 257, 900 42 Dunajská Lužná, v súlade s § 5 ods. 2 a 3 vyhlášky č. 324.2008 Z.z. o základnej umeleckej škole v znení vyhlášky č. 2452011 Z.z.

vyhlasuje

PRIJÍMACIE SKÚŠKY

do Základnej umeleckej školy na školský rok 2020/2021

Termín prijímacích skúšok:

7.  september 2020    14:00 – 17:00 h.

8.  september 2020    14:00 – 17:00 h.

Miesto:

budova ZŠ blok A, Školská 257, Dunajská Lužná

Prijímajú sa iba žiaci, ktorí majú trvalý pobyt v Dunajskej Lužnej. 

 

Pokyny pri nástupe do našej ZUŠ pri začatí šk.r. 2020/21

Každý žiak, ktorý si príde k svojmu učiteľovi zadeliť hodiny sa preukáže Vyhlásením o bezinfekčnosti a Dotazníkom, ktoré mu vypísané podpíše rodič.
Nájdete ich tu na našej stránke.

OZNAM PRE
ŽIAKOV ZUŠ

Zápis žiakov do rozvrhu k vyučujúcim Základnej umeleckej školy v Dunajskej Lužnej na školský rok 2020/2021 sa uskutoční v prvom vyučovacom týždni od 2. do 4.9.2020 podľa nasledovného harmonogramu:

HUDOBNÝ ODBOR

v priestoroch ZŠ blok A 2. až 4.septembra 2020 od 12.30 do 17.00

VÝTVARNÝ A TANEČNÝ ODBOR

v Miestnom kultúrnom stredisku v Dunajskej Lužnej 2. až 4.septembra 2020 od 13.00 do 17.00

LITERÁRNODRAMATICKÝ ODBOR

v Miestnom kultúrnom stredisku v Dunajskej Lužnej
Prvé stretnutie žiakov literárno-dramatického odboru bude v Miestnom kultúrnom stredisku v Dunajskej Lužnej 2.septembra 2020 od 14.00 do 15.30

Informácie na tel. č.: 0911 675 362 E-mail: admin@zusdl.edu.sk

 

 

Prijímacie talentové skúšky do ZUŠ sa budú konať v dňoch 07.09.2020 a 08.09.2020 od 14:00 do 17:00. Podmienkou prijatia je trvalý pobyt uchádzačov v Dunajskej Lužnej.

 

 

Od 22.06.2020 je vyučovanie na ZUŠ obnovené.
Vyučovať sa bude od 13:00 – 17:00. Žiaci si dohovoria u svojich triednych učiteľov rozvrh hodín.
Hudobná náuka sa vyučovať nebude.
Každý žiak sa preukáže vyhlásením svojho rodiča/zákonného zástupcu, ktorý potvrdí jeho bezinfekčnosť. Vyhlásenie je k stiahnutiu. Vysvedčenia budú odovzdávané 29.06. a 30.06.2020 podľa pokynov triednych učiteľov.

 

 

Prijímacie talentové skúšky

V zmysle rozhodnutia ministra školstva o prijímacom konaní žiakov základných umeleckých škôl v čase mimoriadnej situácie sa na štúdium v HUDOBNOM, VÝTVARNOM, TANEČNOM a LITERÁRNO-DRAMATICKOM ODBORE podávajú prihlášky elektronicky
na admin@zusdl.edu.sk prípadne poštou do 30. júna 2020.
Záujemcovia o prijatie do ZUŠ musia mať trvalý pobyt v obci Dunajská Lužná.

Elektronická prihláška na štúdium je k stiahnutiu.

Termín prijímacích skúšok zverejníme dodatočne.

 

 

Prerušenie vyučovania

Vyučovanie na ZUŠ bude od 30.3.2020 prerušené až do odvolania. Dôvodom sú opatrenia týkajúce sa zabránenia šírenia nového koronavírusu.
Po rokovaní vlády o tom informoval minister školstva, vedy, výskumu a športu. Učitelia budú svojich žiakov kontaktovať ohľadom domácich prác, úloh a cvičenia priebežne elektronicky/telefonicky.

 

Prerušenie vyučovania

Na základe opatrení krízového štábu obce Dunajská Lužná je aj naďalej uzatvorená ZUŠ v Dunajskej Lužnej aj nasledujúce dva týždne (16.3.-27.3.2020). Učitelia budú svojich žiakov kontaktovať ohľadom domácich prác, úloh a cvičenia priebežne elektronicky/telefonicky.

 

Čítať viac