Všetky príspevky admin

RIADITEĽSKÉ VOĽNO
Riaditeľka ZUŠ v Dunajskej Lužnej oznamuje, že v dňoch 5.2. a 6.2.2024 udeľuje žiakom hudobného odboru riaditeľské voľno v súlade so zákonom 245/2008 § 150 ods. 5 Z. z. o výchove a vzdelávaní v znení neskorších predpisov, z organizačných a prevádzkových dôvodov.
Tanečný odbor, výtvarný odbor a literárno-dramatický sa v Miestnom kultúrnom stredisku vyučuje.KRÁSNE PRÁZDNINY 

❤


 

 Vyučovanie v Základnej umeleckej škole

Dunajská Lužná od 10.01.2022

bude prezenčné podľa riadneho rozvrhu vo všetkých odboroch a formách vyučovania.

Vyučovanie sa riadi dôsledne podľa ŠKOLSKÉHO SEMAFORU.

  • v interiéri ZUŠ je povinné mať prekryté horné dýchacie cesty (rúško, respirátor)

  • s frekvenciou sedem dní sa žiak musí preukazovať Vyhlásením o bezpríznakovosti.

.

.

.

Vážení rodičia, milí žiaci.

      Na základe Rozhodnutia MŠVVaŠ SR zo dňa 25.11.2021 

           sa s účinnosťou od pondelka 29. novembra 2021  

mimoriadne prerušuje prezenčné vyučovanie v základných umeleckých školách.

Pre všetkých žiakov, vo všetkých odboroch a predmetoch bude v našej ZUŠ zabezpečené dištančné vyučovanie. Ďakujeme za pochopenie a spoluprácu.

 

 

 

Organizácia vyučovania od 2.11.2021

2. stupeň ohrozenia, Bordová farba

Vážení rodičia!

Na základe preradenia okresu Senec do bordovej farby od 1.11.2021 a v zmysle dodržania manuálu pre školy –  Školský semafor – sa vyučovanie na ZUŠ upravuje nasledovne:

Individuálne vyučovanie – hudobný odbor – bez zmien, vyučovanie pokračuje podľa platného rozvrhu.

Kolektívne vyučovanie TO, LDO,VO, hudobná náuka – prechádza na systém 5+1, malé skupiny.

Hudobná náuka (HN) – sa bude učiť formou krátkej konzultácie.

Výtvarný, tanečný. literárno-dramatický odbor ( VO, TO, LDO ) – triedni učitelia Vám pošlú
e-mailom rozvrh zadelenia do skupiny.

Tieto opatrenia platia až do odvolania.

 

 

 

 

Schôdza Rodičovského združenia

Vážení rodičia,
pozývame Vás na plenárnu schôdzu Rodičovského združenia pri ZUŠ v Dunajskej Lužnej, Školská 257, ktorá sa bude konať 20.10.2021 o 18.00 v budove ZŠ blok A.

OZNAM

Od pondelka 20.09.2021 patrí okres Senec medzi oranžové okresy a preto každý žiak musí svojmu učiteľovi poslať (na jeho e-mail) VYHLÁSENIE O BEZPRÍZNAKOVOSTI, ktoré nájdete tu na našej stránke.

Pokyny pri nástupe do našej ZUŠ
pri začatí školského roka 2021/22

Zápis žiakov do rozvrhu k vyučujúcim triednym učiteľom Základnej umeleckej školy v Dunajskej Lužnej na školský rok 2021/2022 sa uskutoční od 2. do 6. septembra 2021 podľa nasledovného harmonogramu:

HUDOBNÝ ODBOR
v priestoroch ZŠ blok A 2. až 6. septembra 2021 od 13.00 do 17.00

VÝTVARNÝ ODBOR
v Miestnom kultúrnom stredisku v Dunajskej Lužnej
2. a 6. septembra 2021 od 13.00 do 17.00

TANEČNÝ ODBOR
v Miestnom kultúrnom stredisku v Dunajskej Lužnej
2. a 6.septembra 2021 od 15.00 do 17.00

LITERÁRNODRAMATICKÝ ODBOR
v Miestnom kultúrnom stredisku v Dunajskej Lužnej
6. septembra 2021 od 14.00 do 17.00

Každý žiak, ktorý si príde zadeliť k svojmu učiteľovi hodiny,
sa preukáže Vyhlásením o bezpríznakovosti, podpísané
zákonným zástupcom.
Nájdete ho tu na našej stránke.

Vstup do budovy ZUŠ je povolený len žiakom školy.
V priestoroch školy dodržiavame nosenie rúška a hygienické
nariadenia.


Riaditeľka Základnej umeleckej školy, Školská 257, 900 42 Dunajská Lužná, v súlade s § 5 ods. 2 a 3 vyhlášky č. 324.2008 Z. z. o základnej umeleckej škole v znení vyhlášky č. 2452011 Z. z.

vyhlasuje

 PRIJÍMACIE SKÚŠKY

do základnej umeleckej školy na školský rok 2021/2022

Termín prijímacích skúšok:

23. jún 2021 /streda/  14:00 – 17:00 /
hudobný odbor:  klavír, akordeón, husle
tanečný odbor
literárno – dramatický odbor

24. jún 2021 /štvrtok/ 14:00 – 17:00 /
hudobný odbor: dychové nástroje, spev, gitara výtvarný odbor

Miesto:

budova ZŠ blok A, Školská 257, Dunajská Lužná

Žiaci sa do hudobného odboru môžu prihlásiť len na jeden nástroj.

V deň skúšok treba doniesť so sebou vytlačenú a podpísanú prihlášku.

Prijímajú sa iba žiaci, ktorí majú trvalý pobyt v Dunajskej Lužnej.

 

 

 

 

 

 

Milí rodičia,

naša ZUŠ prechádza na elektronický riadiaci systém iZUŠ, do ktorého potrebujeme zadať údaje o našich žiakoch.
Prosím vyplniť prihlášku, ktorá je na tomto linku:

http://www.izus.cz/prihlaska_do_zus/nova/?zus=533

Po otvorení linku, označte prosím možnosť „NIE“, aj keď už Vaše dieťa navštevuje ZUŠ. Každý odbor treba prihlásiť zvlášť. Keď dieťa navštevuje hudobný a tanečný odbor, treba vyplniť dve prihlášky. 

Prihlášku po odoslaní vytlačíte, podpíšete a odovzdáte triednemu učiteľovi, ktorý učí Vaše dieťa.

 

 

 

 

Vážení rodičia a žiaci,
od 10.5.2021 (pondelok) podľa COVID AUTOMAT-u patrí okres Senec do I. stupňa varovania, čo je ružový okres. Na základe toho sa obnovuje vyučovanie vo všetkých odboroch ZUŠ.
Vstup do budovy ZUŠ je povolený len žiakom školy.
Každý žiak zašle vyplnené a podpísané
„Vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa-žiaka o bezinfekčnosti“ elektronicky svojmu tr. učiteľovi. V priestoroch školy dodržiavame nosenie rúška a hygienické nariadenia.

 

 

 

 

Oznam k prezenčnému vyučovaniu na ZUŠ od 26.4.2021 pre hudobný odbor individuálneho vyučovania:
hra na klavíri, gitare, husle.

Podmienky nástupu žiakov: test a čestné vyhlásenie

Testy:
Žiaci 1. st. ZŠ – aspoň jeden rodič, ktorý žije so žiakom v spoločnej domácnosti, pri striedavej starostlivosti obaja rodičia žiaka, žiak 1. st. sa netestuje, aj keď je starší ako 10 rokov.

Žiaci 2. st. ZŠ – testuje sa žiak a jeden rodič antigénovým alebo PCR testom.

Osoby, ktoré absolvovali očkovanie Astra Zenecou a od doby očkovania uplynuli 4 týždne, alebo absolvovali druhé očkovanie proti Covid 19 vakcínou Pfizer, Moderna a od doby očkovania ubehlo 14 dní, sa nemusia testovať, pošlú doklad o očkovaní.

Periodicita testu: každých 7 dní.

Podmienky vstupu rodičov a iných osôb do areálu školy:

Každý rodič vstupujúci do budov školy sa musí preukázať čestným vyhlásením, a negatívnym testom. Test si môžu urobiť v akomkoľvek mobilnom odberovom mieste.

Čestné vyhlásenie:

Čestné vyhlásenie a výsledok testu posiela každý žiak svojmu triednemu učiteľovi elektronickou formou, emailom do nedele 25.4.2021 do 20:00.
Čestné vyhlásenie nájdete tu na našej stránke.

Dištančnou formou výučby ostáva vyučovanie hudobného (hra na dychový nástroj, spev), tanečného, výtvarného, literárno-dramatického odboru.

 

Oznam zo dňa 12.4.2021

V našej ZUŠ naďalej prebieha dištančné vzdelávanie. Budeme sledovať Covid automat pre školy a školské zariadenia. Ak bude náš okres (Senec) na základe Covid automatu v ružových farbách, ZUŠ obnoví prezenčné vyučovanie, avšak nie skôr ako 26.4.2021.

 

Vážení rodičia a milí žiaci,

  vzhľadom na uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 808
z 31. decembra 2020 a rozhodnutie ministra školstva sa bude
od 11.1.2021 po skončení vianočných prázdnin pokračovať
v dištančnom vzdelávaní podľa platného rozvrhu až
do odvolania.

 

        Vážení rodičia a žiaci,

vianočné prázdniny sa v školskom roku 2020/2021 uskutočnia podľa rozhodnutia MŠVVaŠ od 21. decembra 2020 do 8. januára 2021.

Začiatok vyučovania: 11.1.2021

                Želáme Vám pekné Vianoce
a šťastný nový rok 2021
.

 

OZNAM

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR zo dňa 23.10.2020 rozhodol:

1. Jesenné prázdniny v šk. r. 2020/2021 budú
– 30.10. a 02.11.2020
– 06.11. a 09.11.2020

2. S účinnosťou od 26.10.2020 sa až do odvolania prerušuje školské vyučovanie v základných umeleckých školách.

Od pondelka 26.10.2020 bude vyučovanie v našej ZUŠ prebiehať dištančnou formou.
Podmienky a formu vyučovania si dohodne každý triedny učiteľ so svojimi žiakmi (rodičmi).


Oznam

Vážení rodičia a žiaci!

Naša ZUŠ mimoriadne prerušuje vyučovanie skupinových odborov.
Od pondelka 12. októbra 2020 výtvarný odbor a hudobná náuka prechádza na dištančnú formu výučby až do odvolania. Tanečný odbor nabieha na individuálnu formu vyučovania dopĺňanú online výukou. Žiaci literárno-dramatického odboru sa budú učiť individuálnou formou, každý žiak bude mať pridelenú svoju hodinu. Pokyny Vám budú zasielať Vaši triedni učitelia. V hudobnom odbore sa hudobná náuka bude vyučovať dištančnou formou. Výuka hudobných nástrojov ostáva bez zmeny.
Riadime sa nariadením ministra školstva SR zo dňa 11.10.2020.

 

Oznam

Riaditeľstvo ZUŠ V Dunajskej Lužnej Vás pozýva na plenárnu schôdzu
Rodičovského združenia pri ZUŠ v Dunajskej Lužnej dňa 28.09.2020 o 17:00
v priestoroch ZUŠ, v pavilóne A základnej školy.

Pokyny pre žiakov ZUŠ:

Žiak, ktorý vymešká zo zdravotných dôvodov svoje hodiny v ZUŠ, pri nástupe donesie svojmu učiteľovi Vyhlásenie o bezinfekčnosti po chorobe podpísané svojim rodičom.

 

Riaditeľka Základnej umeleckej školy, Školská 257, 900 42 Dunajská Lužná, v súlade s § 5 ods. 2 a 3 vyhlášky č. 324.2008 Z.z. o základnej umeleckej škole v znení vyhlášky č. 2452011 Z.z.

vyhlasuje

PRIJÍMACIE SKÚŠKY

do Základnej umeleckej školy na školský rok 2020/2021

Termín prijímacích skúšok:

7.  september 2020    14:00 – 17:00 h.

8.  september 2020    14:00 – 17:00 h.

Miesto:

budova ZŠ blok A, Školská 257, Dunajská Lužná

Prijímajú sa iba žiaci, ktorí majú trvalý pobyt v Dunajskej Lužnej. 

 

Pokyny pri nástupe do našej ZUŠ pri začatí šk.r. 2020/21

Každý žiak, ktorý si príde k svojmu učiteľovi zadeliť hodiny sa preukáže Vyhlásením o bezinfekčnosti a Dotazníkom, ktoré mu vypísané podpíše rodič.
Nájdete ich tu na našej stránke.

 

OZNAM PRE
ŽIAKOV ZUŠ

Zápis žiakov do rozvrhu k vyučujúcim Základnej umeleckej školy v Dunajskej Lužnej na školský rok 2020/2021 sa uskutoční v prvom vyučovacom týždni od 2. do 4.9.2020 podľa nasledovného harmonogramu:

HUDOBNÝ ODBOR

v priestoroch ZŠ blok A 2. až 4.septembra 2020 od 12.30 do 17.00

VÝTVARNÝ A TANEČNÝ ODBOR

v Miestnom kultúrnom stredisku v Dunajskej Lužnej 2. až 4.septembra 2020 od 13.00 do 17.00

LITERÁRNODRAMATICKÝ ODBOR

v Miestnom kultúrnom stredisku v Dunajskej Lužnej
Prvé stretnutie žiakov literárno-dramatického odboru bude v Miestnom kultúrnom stredisku v Dunajskej Lužnej 2.septembra 2020 od 14.00 do 15.30

 

Informácie na tel. č.: 0911 675 362 E-mail: admin@zusdl.edu.sk

 

Prijímacie talentové skúšky do ZUŠ sa budú konať v dňoch 07.09.2020 a 08.09.2020 od 14:00 do 17:00. Podmienkou prijatia je trvalý pobyt uchádzačov v Dunajskej Lužnej.

 

 

 

Od 22.06.2020 je vyučovanie na ZUŠ obnovené.
Vyučovať sa bude od 13:00 – 17:00. Žiaci si dohovoria u svojich triednych učiteľov rozvrh hodín.
Hudobná náuka sa vyučovať nebude.
Každý žiak sa preukáže vyhlásením svojho rodiča/zákonného zástupcu, ktorý potvrdí jeho bezinfekčnosť. Vyhlásenie je k stiahnutiu. Vysvedčenia budú odovzdávané 29.06. a 30.06.2020 podľa pokynov triednych učiteľov.

 

Prijímacie talentové skúšky

V zmysle rozhodnutia ministra školstva o prijímacom konaní žiakov základných umeleckých škôl v čase mimoriadnej situácie sa na štúdium v HUDOBNOM, VÝTVARNOM, TANEČNOM a LITERÁRNO-DRAMATICKOM ODBORE podávajú prihlášky elektronicky
na admin@zusdl.edu.sk prípadne poštou do 30. júna 2020.
Záujemcovia o prijatie do ZUŠ musia mať trvalý pobyt v obci Dunajská Lužná.

Elektronická prihláška na štúdium je k stiahnutiu.

Termín prijímacích skúšok zverejníme dodatočne.

 

Prerušenie vyučovania

Vyučovanie na ZUŠ bude od 30.3.2020 prerušené až do odvolania. Dôvodom sú opatrenia týkajúce sa zabránenia šírenia nového koronavírusu.
Po rokovaní vlády o tom informoval minister školstva, vedy, výskumu a športu. Učitelia budú svojich žiakov kontaktovať ohľadom domácich prác, úloh a cvičenia priebežne elektronicky/telefonicky.

 

Prerušenie vyučovania

Na základe opatrení krízového štábu obce Dunajská Lužná je aj naďalej uzatvorená ZUŠ v Dunajskej Lužnej aj nasledujúce dva týždne (16.3.-27.3.2020). Učitelia budú svojich žiakov kontaktovať ohľadom domácich prác, úloh a cvičenia priebežne elektronicky/telefonicky.

 

Čítať viac