Hudobný odbor

Hudobný odbor ponúka možnosť hry na širokú paletu hudobných nástrojov, od klávesových, sláčikových, strunových, dychových až po prirodzený spevný prejav ľudského hlasu. Je to odbor individuálneho vyučovania, každý žiak má so svojím pedagógom dohodnuté svoje hodiny. Okrem individuálnych hodín hry na daný hudobný nástroj, kde sú žiaci vedení k poznaniu umenia hudobnej interpretácie a tvorby, je povinnou súčasťou štúdia hudobného odboru i predmet hudobnej náuky. Štúdium hudobnej náuky je nevyhnutný pre pochopenie hudby ako umenia v celku. Zaoberá sa podstatou hudby a jej pôsobenia na človeka. Hudobná náuka je predmet kolektívneho vyučovania, stretávajú sa na nej žiaci rovnakého ročníka štúdia na rozličných hudobných nástrojoch. Je zameraná na vnímanie hudby, jej štruktúru, zákonitosti a formy. Naučí žiaka chápať hudobnú reč, predstavivosť a pamäť, a tým sa aktivizuje a zdokonaľuje hudobné cítenie. Je povinnou súčasťou vyučovania v hudobnom odbore. Naši žiaci hudobného odboru pravidelne vystupujú na interných a verejných koncertoch, zúčastňujú sa na vystúpeniach organizovaných obcou. Sú pripravovaní na celoštátne a medzinárodné interpretačné súťaže.

Vyučované predmety:

Dychové nástroje:   hra na zobcovú flautu, priečnu flautu, saxofón, klarinet
Sláčikové a strunné nástroje:   hra na husle, gitaru
Klávesové nástroje:   hra na klavíri, keybord, akordeón
Spev:   sólový spev

Hudobná náuka:   pre všetkých žiakov vyučovacích predmetov je povinná