O nás

Základná umelecká škola v Dunajskej Lužnej je škola s 30 ročnou tradíciou umeleckého vzdelávania. Jej cieľom je poskytnutie uceleného stupňa základného vzdelania vo zvolenom umeleckom odbore a vychovávať mladého študenta schopného vlastného kultivovaného prejavu s rozvinutou schopnosťou preniknúť do výrazu a štruktúry umeleckého diela. Dosahuje ho plánovitým riadením hudobno-výchovného procesu.

Naša ZUŠ venuje osobitnú starostlivosť každému žiakovi, jeho zameraniu a individuálnym schopnostiam podľa školského vzdelávacieho programu. Poskytuje mu možnosť rozvíjať svoje nadanie v niektorom zo študijných zameraní od predškolského veku až po dospelosť. Učí ho schopnosti tvorivo vypĺňať svoj voľný čas kreatívne, pôsobí tým na rozvoj a formovanie jeho osobnosti a pomáha mu uplatniť sa v praxi. Plány štúdia umožňujú i prípadnú prípravu žiakov k ďalšiemu vzdelávaniu na stredných, vyšších odborných i vysokých školách umeleckého smeru. Výučba v ZUŠ je organizovaná ako systematické dlhodobé umelecké vzdelávanie a pedagogický zbor tvoria odborne kvalifikovaní profesionáli v obore umenia.

Žiaci sú prijímaní po úspešnom zvládnutí talentových skúšok. Vlastná výučba je členená do dvoch stupňov štúdia.
Prvý stupeň sa skladá z prípravného ročníka, prvej a druhej časti. Spolu tvoria deväť až desať rokov základného umeleckého štúdia.
Druhý stupeň je v trvaní ďalších štyroch rokov a je už na úrovni strednej umeleckej školy. Výučba prebieha v popoludňajších hodinách a vyučuje sa v štyroch umeleckých odboroch.