História

V septembri 2020 naša ZUŠ oslávila svoje okrúhle výročie. Ubehlo už tridsať rokov, keď ju nadšenci umeleckého vzdelávania založili. Písal sa rok 1990, kedy riaditeľka Eugénia Sklenková s podporou vtedajšej riaditeľky základnej školy PedDr. Mariky Adamcovej Duckovej, jej Rady školy, rodičov žiakov a predstaviteľov obce Dunajská Lužná zrealizovali otvorenie umeleckej školy. Tomu predchádzal najskôr široký prieskum záujmu, ktorý zmapoval a potvrdil priaznivé podmienky na jej otvorenie. ZUŠ umiestnili v časti Nová Lipnica, v bývalom klube mládeže, ktorý sa zrekonštruoval na vhodné priestory pre umelecké vyučovanie. Práce boli ukončené v auguste 1990 a na záverečných úpravách sa podieľali budúci učitelia, rodičia budúcich žiakov a nadšenci obce, ktorí sa pridali za dobrú vec. Slávnostné otvorenie bolo v školskom roku 1990/91 a začalo sa vyučovať v dvoch umeleckých odboroch so 117 žiakmi. Otvoril sa vtedy hudobný odbor s výučbou spevu, hry na klavíri, dychových nástrojoch, gitare a akordeóne so 72 žiakmi a výtvarný odbor so 45 žiakmi.

ZUŠ v Dunajskej Lužnej v tom čase mohli navštevovať aj žiaci z okolitých obcí, z Rovinky, Hamuliakova, Miloslavova, z Alžbetinho Dvora. Postupne narastal počet žiakov a škola sa rozšírila o tanečný odbor, ktorý priniesol spestrenie v jej činnosti. ZUŠ sa zviditeľňovala na verejných podujatiach obce a aj svojimi koncertmi, vernisážami a súťažami. Rozširovala svoju pôsobnosť v rámci regiónu, vyučovalo sa v elokovaných pracoviskách v obciach Rovinka a Kalinkovo.

V školskom roku 1998 škola stratila svoje pôsobisko a presídlila sa do priestorov ZŠ, ktoré boli v tom čase voľné. Získala síce potrebný počet tried po účelových úpravách, ale už bez koncertnej sály. Svoje verejné vystúpenia presunula do kultúrneho domu a rozvinula spoluprácu s miestnymi farnosťami. V rímskokatolíckom a evanjelickom kostole usporadúvala svoje koncerty. V školskom roku 2000/2001 sa otvoril literárno-dramatický odbor, a tak sa stala škola plne organizovanou základnou umeleckou školou so všetkými štyrmi umeleckými odbormi.

Pri 10. výročí bola ZUŠ udelená Cena starostu obce Dunajská Lužná za prácu s mládežou, za spoluprácu pri spoločenských akciách obce a za záslužnú činnosť v prospech obce Dunajská Lužná.

V apríli 2002 získala ZUŠ právnu subjektivitu v zriaďovateľskej kompetencii Odboru školstva okresu Senec. Po prechode kompetencií sa stala od júla 2002 rozpočtovou organizáciou s právnou subjektivitou v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Dunajská Lužná. Ako sa obec rozrastala, tak aj základná škola sa rozširovala a ZUŠ jej musela vrátiť priestory, ktoré si dala do pôvodného stavu, vytvorili sa znova veľké triedy. Výtvarný a tanečný odbor sa presunul do kultúrneho domu a hudobný odbor začal učiť vo veľkých triedach po skončení vyučovania základnej školy, medzi lavicami v nevyhovujúcich podmienkach. Prijímame len deti z Dunajskej Lužnej. Takto sa učí mnoho rokov, ale aj napriek tomu úsilie pedagógov viedlo k stálemu umeleckému napredovaniu ich žiakov.

Kvalita umeleckého vzdelávania v našej ZUŠ môže konkurovať ktorejkoľvek základnej umeleckej škole.