História

Myšlienka na založenie školy vznikla v období pohnutých politických a spoločenských zmien. Písal sa rok 1990 kedy z iniciatívy rodičov, Rady školy pri ZŠ a vtedajšej riaditeľky ZŠ Dr. Mariky Adamcovej-Duckovej, zakladajúcej riaditeľky Eugénie Sklenkovej a ďalších nadšencov z radov rodičov a predstaviteľov obce, prišlo k samotnej realizácii otvorenia ZUŠ. Tomu predchádzal najskôr široký prieskum záujmu, ktorý zmapoval a potvrdil priaznivé podmienky na otvorenie školy. Ako najvhodnejší objekt na umiestnenie školy sa ukázal bývalý klub mládeže v časti Nová Lipnica, ktorý však v tom čase bol v dezolátnom stave. Vykonané boli potrebné stavebné úpravy, aby vznikli priestory vhodné na vyučovanie. Práce boli ukončené v auguste v roku 1990, a na záverečných úpravách sa zúčastňovali rovnako učitelia novovzniknutej školy spolu s rodičmi budúcich žiakov školy.

Prvá zakladajúca riaditeľka pani Eugénia Sklenková preberala školu dňa 20.8.1990.
3. septembra 1990 bola škola slávnostne otvorená za účasti predstaviteľov obce, školských riadiacich inštitúcií, rodičovskej verejnosti a žiakov školy.

Na začiatku školského roka 1990-1991 mala škola celkom 117 žiakov a vyučovať sa začalo v dvoch umeleckých odboroch. V hudobnom odbore to bol spev a hra na hudobných nástrojoch / klavír, akordeón, dychové nástroje, gitara/. Hudobný odbor navštevovalo 72 žiakov a druhý odbor výtvarný navštevovalo 45 žiakov. Základnú umeleckú školu od počiatku navštevovali žiaci i z priľahlých obcí: Miloslavov, Alžbetin Dvor, Rovinka, Kalinkovo, Hamuliakovo. Menil sa len postupne narastajúci počet žiakov a škola rozširovala možnosti štúdia o ďalšie umelecké odbory. Dobre sa rozvinula i spolupráca so školami. ZUŠ sa zviditeľňovala svojou činnosťou od samého začiatku na verejných podujatiach obce, ako aj samostatnými podujatiami ako /koncerty, výstavy, súťaže/. V školskom roku 1991-1992 bol otvorený tanečný odbor, ktorý priniesol spestrenie do činnosti i do programov prezentovaných školou. V nasledujúcom školskom roku škola zaznamenala ďalšie rozširovanie svojej pôsobnosti v rámci regiónu Danajskej Lužnej. Začalo sa vyučovať na elokovaných pracoviskách v obciach Kalinkovo a Rovinka.

Medzníkom v krátkej histórii školy bolo jej presídlenie z časti Nová Lipnica do areálu ZŠ. Predchádzalo tomu najskôr technicko-stavebné vyriešenie priestorov v budove ZŠ tak, aby boli plne vyhovujúce pre potreby ZUŠ. Škola získala potrebný počet tried na vyučovanie, avšak v nových priestoroch už nemala koncertnú sálu. Tento nedostatok bol riešený presunutím verejných podujatí školy do kultúrneho domu. Súčasne sa rozvinula i spolupráca s miestnymi farnosťami a škola usporadúvala koncerty v Evanjelickom i rímskokatolíckom kostole. V školskom roku 2000-2001 bol otvorený literárno-dramatickým odbor, a tak sa stala škola plne organizovanou základnou umeleckou školou so všetkými štyrmi umeleckými odbormi. V apríli 2002 získala škola právnu subjektivitu v zriaďovateľskej kompetencii Odboru školstva okresu Senec. Po prechode kompetencií sa stala škola od 1.7.2002 rozpočtovou organizáciou s právnou subjektivitou v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Dunajská Lužná.

Za uplynulé roky školu reprezentovali žiaci na mnohých podujatiach. Najmä žiaci výtvarného odboru dosiahli pozoruhodné výsledky získaním popredných umiestnení na medzinárodných i domácich súťažiach. Naši žiaci získali ocenenia i v zámorí, v Juhoafrickej republike, v Egypte, v Poľsku ,v Českej republike. Úspešní na súťažiach boli v nedávnej histórii i hudobníci. Peter Kunzo získal umiestnenie v striebornom pásme na prvom ročníku celoslovenskej súťaže v hre keyboarde, Erika Reindlová 2.miesto na celoslovenskej speváckej súťaži Hľadá sa muzikálová hviezda. Tanečníci v spolupráci s Detským folklórnym súborom Prvosienka každoročne reprezentujú na prehliadkach folklórnych soborov. Mnohí žiaci získali kvalitnú odbornú prípravu na stredoškolské a vysokoškolské odborné štúdium umeleckého zamerania. Ďalší našli uplatnenie v amatérskych umeleckých hudobných, tanečných či ochotníckych súboroch. To je len časť úspechu školy, dôležité sú i desiatky absolventov, ktorí si našli cestu k umeniu, stali sa trvalými návštevníkmi divadiel, koncertov, vnímavými poslucháčmi, ktorí si najmä v dnešnej dobe širokej komercionalizácie umenia dokážu vyselektovať z ponúkaných možností tú pravú umeleckú hodnotu.

Pri desiatom výročí bola škole udelená Cena starostu obce Dunajská Lužná za dlhoročnú obetavú prácu s mládežou, za spoluprácu pri spoločenských akciách obce a záslužnú činnosť v prospech obce Dunajská Lužná.

Za uplynulých 25.rokov pôsobilo na škole viacero pedagógov, niektorí zotrvali do súčasnosti, iní školou prešli a pokračovali svojou cestou ďalej. Všetci však po sebe zanechali nezmazateľnú stopu. Patrí im vďaka za to, že svojou prácou prispeli k rozvoju a úspešnému napredovaniu školy.