Riaditeľka Základnej umeleckej školy, Školská 257, 900 42 Dunajská Lužná, v súlade s § 5 ods. 2 a 3 vyhlášky č. 324.2008 Z.z. o základnej umeleckej škole v znení vyhlášky č. 2452011 Z.z.

vyhlasuje

PRIJÍMACIE SKÚŠKY

do Základnej umeleckej školy na školský rok 2020/2021

Termín prijímacích skúšok:

7.  september 2020    14:00 – 17:00 h.

8.  september 2020    14:00 – 17:00 h.

Miesto:

budova ZŠ blok A, Školská 257, Dunajská Lužná

Prijímajú sa iba žiaci, ktorí majú trvalý pobyt v Dunajskej Lužnej. 

 

Pokyny pri nástupe do našej ZUŠ pri začatí šk.r. 2020/21

Každý žiak, ktorý si príde k svojmu učiteľovi zadeliť hodiny sa preukáže Vyhlásením o bezinfekčnosti a Dotazníkom, ktoré mu vypísané podpíše rodič.
Nájdete ich tu na našej stránke.

OZNAM PRE
ŽIAKOV ZUŠ

Zápis žiakov do rozvrhu k vyučujúcim Základnej umeleckej školy v Dunajskej Lužnej na školský rok 2020/2021 sa uskutoční v prvom vyučovacom týždni od 2. do 4.9.2020 podľa nasledovného harmonogramu:

HUDOBNÝ ODBOR

v priestoroch ZŠ blok A 2. až 4.septembra 2020 od 12.30 do 17.00

VÝTVARNÝ A TANEČNÝ ODBOR

v Miestnom kultúrnom stredisku v Dunajskej Lužnej 2. až 4.septembra 2020 od 13.00 do 17.00

LITERÁRNODRAMATICKÝ ODBOR

v Miestnom kultúrnom stredisku v Dunajskej Lužnej
Prvé stretnutie žiakov literárno-dramatického odboru bude v Miestnom kultúrnom stredisku v Dunajskej Lužnej 2.septembra 2020 od 14.00 do 15.30

Informácie na tel. č.: 0911 675 362 E-mail: admin@zusdl.edu.sk

 

 

Prijímacie talentové skúšky do ZUŠ sa budú konať v dňoch 07.09.2020 a 08.09.2020 od 14:00 do 17:00. Podmienkou prijatia je trvalý pobyt uchádzačov v Dunajskej Lužnej.

 

 

Od 22.06.2020 je vyučovanie na ZUŠ obnovené.
Vyučovať sa bude od 13:00 – 17:00. Žiaci si dohovoria u svojich triednych učiteľov rozvrh hodín.
Hudobná náuka sa vyučovať nebude.
Každý žiak sa preukáže vyhlásením svojho rodiča/zákonného zástupcu, ktorý potvrdí jeho bezinfekčnosť. Vyhlásenie je k stiahnutiu. Vysvedčenia budú odovzdávané 29.06. a 30.06.2020 podľa pokynov triednych učiteľov.

 

 

Prijímacie talentové skúšky

V zmysle rozhodnutia ministra školstva o prijímacom konaní žiakov základných umeleckých škôl v čase mimoriadnej situácie sa na štúdium v HUDOBNOM, VÝTVARNOM, TANEČNOM a LITERÁRNO-DRAMATICKOM ODBORE podávajú prihlášky elektronicky
na admin@zusdl.edu.sk prípadne poštou do 30. júna 2020.
Záujemcovia o prijatie do ZUŠ musia mať trvalý pobyt v obci Dunajská Lužná.

Elektronická prihláška na štúdium je k stiahnutiu.

Termín prijímacích skúšok zverejníme dodatočne.

 

 

Prerušenie vyučovania

Vyučovanie na ZUŠ bude od 30.3.2020 prerušené až do odvolania. Dôvodom sú opatrenia týkajúce sa zabránenia šírenia nového koronavírusu.
Po rokovaní vlády o tom informoval minister školstva, vedy, výskumu a športu. Učitelia budú svojich žiakov kontaktovať ohľadom domácich prác, úloh a cvičenia priebežne elektronicky/telefonicky.

 

Prerušenie vyučovania

Na základe opatrení krízového štábu obce Dunajská Lužná je aj naďalej uzatvorená ZUŠ v Dunajskej Lužnej aj nasledujúce dva týždne (16.3.-27.3.2020). Učitelia budú svojich žiakov kontaktovať ohľadom domácich prác, úloh a cvičenia priebežne elektronicky/telefonicky.

 

Čítať viac